Bip

bip logo


Breadcrumbs


KONTAKT


KONCEPCJA PRACY

Koncepcja pracy

Przedszkola Samorządowego Nr 2

W Żurominie

Podstawa Prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzeniu MEN a dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 2013, poz. 560).

Wizja przedszkola:

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne sprzyjają rozwijaniu umiejętności i kształtowaniu samodzielności oraz rozwijają u wychowanków pozytywne cechy charakteru (empatia, otwartość, zaradność i kreatywność, itp.).
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Przestrzegane są prawa dziecka, dbałość o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, stosującą nowoczesne metody i narzędzia pracy.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole:

 • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, rozwija talenty, zainteresowania,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • udziela wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • promuje bezpieczny i zdrowy styl życia.

Model absolwenta:

 • Jest przygotowany do roli ucznia.
 • Zna swoje mocne strony, umie je wykorzystać, pokonuje słabości.
 • Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody.
 • Jest otwarty na świat i ludzi.
 • Odróżnia dobro od zła.
 • Dostrzega potrzeby własne i innych.
 • Jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny.
 • Ma pozytywny obraz samego siebie.
 • Ma świadomość własnej tożsamości.
 • Jest komunikatywny.
 • Nie boi się wyrażać własnych opinii.
 • Dąży do rozwijania problemów.
 • Przestrzega podstawowych wartości.
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.
 • Okazuje szacunek innym ludziom.
 • Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy.
 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Pomaga innym.

Dziecko ma prawo do:

 • Życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi  i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 •  pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • nauki i informacji,
 • badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia.

Cele główne:

 1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej:

 

  • Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa.
  • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
  • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
 1. II. Procesy zachodzące w przedszkolu:
  • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
  • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 

 1.  III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 

 1. IV. Zarządzanie przedszkolem:

 

  • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

 

Cele szczegółowe:

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo- kształcącej, a także atrakcyjna ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację zdrowotną, wspomagającą adaptację dzieci 3-letnich.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w domu i w przedszkolu-realizacja programu profilaktycznego.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

 

Sposoby motywowania dzieci:

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • oklaski,
 • emblematy,
 • przydział funkcji.

Stosowane kary:

 •  brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu .

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza i indywidualna,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 

 • prezentacji dokonań dzieci ( występy, wystawy),
 • teczek prac i indywidualnych  i innych dokumentów
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • albumów i kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy, itp.),
 • rozmów.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach grupowych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informacje o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej,
 • nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaj e się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecka ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 

 1. a)Współpraca z innymi przedszkolakami i szkołami:
 •  Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolakami,
 • zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
 • uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych, badanie losów absolwentów.

 

 1. b)Współpraca z innymi instytucjami:

     

 • Urzędem miasta (akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
 • Komendą Miejską Policji- bezpieczeństwo, profilaktyka, prewencja,
 • Strażą Pożarną- bezpieczeństwo
 • Miejską Biblioteką Publiczną
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Żuromińskim Centrum Kultury i  Sportu
 • Sanepidem
 • Sponsorami.

Promocja Placówki

 

Działania promocyjne obejmują:

 

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 • popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
 • prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
 • organizacja uroczystości,
 • zabieganie o notatki w prasie,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu.