Bip

bip logo


Breadcrumbs


KONTAKT


 

REKRUTACJA

 

1. Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 2  w Żurominie

 

2. Klauzula informacyjna  -  rekrutacja do przedszkola

 

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2020 - do pobrania w wersji pdf

 

4. Oświadczenia do pobrania w wersji pdf:

-  o dochodach

- o wielodzietności rodziny

- o samotnym wychowywaniu dziecka

- o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

5. Deklaracja kontynuacji przedszkola 2020 - plik pdf do pobrania

 

 

MINISTERIALNE  KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
 
Do Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurominie  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Żuromin.
W przypadku większej liczby dzieci niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 


1.     Wielodzietność rodziny kandydata.
2.     Niepełnosprawność kandydata.
3.     Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4.     Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
5.     Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6.     Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
7.     Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 
 
KRYTERIA DODATKOWE ustalone przez Organ Prowadzący

 


W przypadku większej liczby dzieci chętnych do przedszkola niż miejsc na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę:
 
1. Ciężka, długotrwała choroba rodziców lub rodzeństwa kandydata (zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężką, długotrwałą chorobę rodziców lub rodzeństwa kandydata)

 

2. Dziecko, którego rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą ( zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców lub dokumenty potwierdzające prowadzenie przez nich działalności gospodarczej)

 

3. Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie i Mieście Żuromin (elektroniczne poświadczenie odbioru zeznania rocznego z Urzędu Skarbowego w Żurominie, a w przypadku wersji papierowej pierwsza strona zeznania PIT z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy w Żurominie)

 

4. Dochód na osobę w rodzinie o którym mowa w art.3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018r. w poz. 2220 z późn. zm.) (oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości na osobę w rodzinie kandydata)

 

5. Uczęszczanie przez rodzeństwo dziecka do danego przedszkola lub do najbliższej położonej szkoły podstawowej (oświadczenie rodziców o kontynuowaniu przez rodzeństwo dziecka wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub najbliższej położonej szkole)