PROGRAMY

Przedszkole realizuje treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Dz. U. Nr 4 z dnia 15 stycznia 2009r.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Stwarza warunki dla inicjatywy i zdobywania samodzielnych doświadczeń, wyposaża w zasób wiadomości i umiejętności, kształci nawyki, uczy sposobów zachowania się i postępowania, czuwa nad prawidłowym rozwojem, bezpieczeństwem i zdrowiem wszystkich dzieci.

Wobec rodziny pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Pomagamy rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Informujemy ich na bieżąco o postępach dziecka. Uzgadniamy wspólnie z nimi kierunki i zakres realizowanych w przedszkolu zadań.

 

W przedszkolu naszym realizowane są następujące programy:

 

Razem w przedszkolu” – program wychowania przedszkolnego WSiP J. Andrzejewskiej, J. Wieruckiej . W programie tym zakłada się, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne.Treści tego programu koncentrują się wokół takich pojęć jak: przestrzeń, liczba, czas, przyczynowość. Edukacja dziecka odbywa się w naturze, rozumianej jako świat przyrody i wrodzone wyposażenie człowieka, będące wynikiem ścisłego związku z tym światem i w kulturze, oznaczającej to co wyuczone, sztuczne, naddane wyposażeniu naturalnemu. Z natury i kultury wynikają obszary treści edukacyjnych, które dziecko poznaje w toku podejmowania takich form aktywności jak zabawa, praca i nauka.

 

Treści obszarów edukacyjnych:

 1. Poznawanie siebie jako osoby.
 2. Doświadczanie samodzielności.
 3. Odkrywanie znaczenia zdrowia, ruchu, higieny i bezpiecznego zachowania się.
 4. Poznawanie i rozumienie świata przyrody.
 5. Poznawanie środowiska społecznego.
 6. Poznawanie ojczyzny i świata.
 7. Wprowadzanie w kulturę życia. Poznawanie wartości etycznych i estetycznych.
 8. Rozbudzanie ciekawości poznawczej. Rozwijanie procesów poznawczych i operacji umysłowych.
 9. Poznawanie świata symboli i znaków.
 10. Poznawanie znaczenia języka w porozumiewaniu się i uczestnictwie w kulturze.
 11. Przygotowanie do pisania i czytania.
 12. Poznawanie znaczenia matematyki.
 13. Poznawanie świata nauki i techniki

 

W grupach starszych 5-6 latków realizujemy także: „Czyste powietrze wokół nas” – krajowy program edukacji antytytoniowej zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Program ma charakter profilaktyczny, którego celem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

Akademia Aquafresh” – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków Program koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej, którego nadrzędnym celem jest wykształcenie w dzieciach nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmniejszyć problem próchnicy w Polsce.

 

W naszej placówce realizowane są także programy własne nauczycieli:

 1. Pogram adaptacyjny dziecka 3-letniego „Moje pierwsze kroki w przedszkolu”
 2. Program edukacyjny „Muzyka i ruch”
 3. Program edukacyjny „Ruch to zdrowie”
 4. Pogram wychowawczy „Sztuka dobrego zachowania”
 5. Program profilaktyczny „Dbam o moje zdrowie i bezpieczeństwo”
 6. Program edukacyjny „Nazywanie świata” – odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak